somA centrum kreatívneho myslenia, o.z.

somA centrum kreatívneho myslenia je občianske združenie,
ktoré prináša alternatívu v myslení

• narušenie zaužívaných spôsobov myslenia
• zmenu do života človeka
• nový pohľad na život
• prehodnotenie všetkých doterajších hodnôt
• duševnú rovnováhu

= alternatíva v myslení, život v súznení

 

 

cieľ 

1. sebauvedomenie
“boj proti vnútornému strachu“
pomoc pri realizácii sa v otázke sebavyjadrenia
= podpora autentického vyjadrenia, 
sebanájdenia a uvedomelého myslenia
2. odstránenie strachu
“boj proti vonkajšiemu strachu“ 
individualita a pocit bezmocnosti konať 
= tímové a kolektívne riešenia “obroda spoločnosti”

 

 

kontakt

email:
info@somacentrum.online

 

kontaktné osoby:

predseda združenia
Mgr.art Eva Kubáňová, ArtD.

odborná spolupráca s univerzitami
Mgr.art Martin Baláž, ArtD.

odborná spolupráca s MS SČK
Jarmila Kubáňová

koordinácia projektov
Dana Ferenčíková

 

napíšte nám

 

Považuješ sa za človeka – bytosť s otvorenými očami – mysľou?
Uvedomujúceho si hodnotu autentického vyjadrenia? 

Potom si podľa Stanov somA – centra kreatívneho myslenia
vhodným kandidátom za jeho člena.

Hľadáš kvalitného autora na čítanie?
Čo tak napríklad:

 

Viktor Emil Frankl

(1905-1997)  rakúsky neurológ, psychiater a spisovateľ. Frankl sa zaoberá človekom ako celkom. Podľa jeho názoru je ľudská povaha trojdimenzionálna. Má dimenziu fyziologickú (biologickú), psychologickú a noologickú.  Žiadna z dimenzií nesmie zostať nepovšimnutá. Frustrácia fyziologických potrieb spôsobí somatické ochorenie, ignorovanie psychologických potrieb spôsobí problémy emocionálne a neuspokojovanie noologických (duchovných, metafyzických) potrieb vedie k problémom v samom jadre osobnosti, k existenciálnej kríze, k absencii, či strate zmyslu života. Človek má so zvieratami spoločnú biologickú a psychologickú dimenziu, ale ako človek sa osvedčí až keď sa povznesie do vyššej, ľudskej dimenzie, do dimenzie slobody a sebatranscendencie.

Ako existencialista považuje za základnú ľudskú vlastnosť slobodu vôle, aj keď jej uplatnenie nemusí byť ľahké. Človek nie je slobodný od podmienok, v ktorých žije, ale je slobodný na to, aby k nim zaujal stanovisko. Podmienky človeka nedeterminujú úplne. Záleží vždy na ňom, či sa im podrobí a vzdá, alebo nie. Môže sa i povzniesť nad ne. Taktiež uznáva osud, ale v jeho rámci priznáva indivíduu slobodu rozhodovania a konania. Sloboda teda nie je bez determinizmu, ale napriek determinizmu.

Hľadanie zmyslu v živote je hlavnou zodpovednosťou každého človeka. Zmysel nie je možné do situácií umelo vložiť, je tam už prítomný, len ho treba objaviť. Myslím, že zmysel našej existencie nevynachádzame, ale objavujeme. Nepýtame sa, čo ešte môžeme od života očakávať, ale čo život očakáva od nás.

Publikácie:  (v slovenskom/českom jazyku)
• Člověk hledá smysl – úvod do logoterapie
• Vůle ke smyslu
• Lékařská péče o duši
• Co v mých knihách není
• Psychoterapie pro laiky
• Napriek všetkému povedať životu áno
• Teorie a terapie neuróz
• Neuvedomený Boh
• Trpiaci človek
• Dynamika a hodnoty
• Psychoterapie a náboženství

 

––––––––––––––

 

Anthony de Mello


(1931-1987)  indický kňaz, jezuita, psychoterapeut a spisovateľ. Bol známy tým, že písal knihy formou krátkych príbehov. Mnohé z nich boli humorne ladené, mali meditačný charakter, ktorý smeroval stále k zmyslu ľudského života. Veľa cestoval, navštívil Španielsko, Spojené štáty americké, kde študoval a neskôr aj učil. Vo svojich knihách veľmi obratne spájal myšlienky kresťanstva s východnou spiritualitou a s poznatkami z psychológie. V roku 1998 boli niektoré jeho názory odsúdené Kongregáciou pre náuku viery.

Kardinál Joseph Ratzinger, ktorý sa neskôr stal pápežom Benediktom XVI.,v stanovisku z 24. júna 1998[2] napísal: „Už v niektorých pasážach jeho raných diel a ešte výraznejšie v jeho neskorších publikáciách možno pozorovať postupné vzďaľovanie sa od esenciálnych obsahov kresťanskej viery. Zjavenie, ktoré prichádza v osobe Ježiša Krista, nahrádza intuíciou Boha bez tvaru a obrazu, a to tej miery, že hovorí o Bohu ako o čistej prázdnote… Tento radikálny apofatizmus vedie dokonca k odmietnutiu skutočnosti, že Biblia obsahuje pravdivé tvrdenia o Bohu… Náboženstvá, vrátane kresťanstva, sú [podľa autora] jednou z najväčších prekážok na ceste k pravde. Túto pravdu však autor nikdy presnejšie nedefinuje… Horeuvedené stanoviská sú nezlučiteľné s katolíckou vierou a môžu spôsobiť ťažkú ujmu.“

Publikácie: (v slovenskom/českom jazyku)
• Bdelosť
• Modlitba žaby – krátke príbehy
• Minútové nezmysly – myšlienky
• Sadhana: Cesta k Bohu – meditácie
• Spev vtáka – krátke príbehy
• Cesta k láske
• Pri prameňoch – krátke zamyslenia

 

–––––––––––––––

 

Břetislav Kafka 

(1891-1967), pôvodným povolaním sochár, neskôr hypnológ, liečiteľ a bádateľ v oblasti parapsychológie. Je uznávaný ako jeden zo spoluzakladateľov parapsychológie (predtým pomenúvanej ako psychotronika). Svojími experimentami dokázal, že duševné vlastnosti a schopnosti človeka sú oveľa väčšie, než by si to do tej doby bol dokázal ktokoľvek predstaviť.

Publikácie:
• Nové základy experimentální psychologie
• Kultura rozumu a vůle – člověk zítřka
• Parapsychologi