book-3998252_960_720

desatoro v náboženstvách

Podľa Starého zákona dal Boh/Jahve desať Božích prikázaní alebo „Desatoro“ Židom prostredníctvom Mojžiša, ktoré prevzalo aj kresťanstvo a islam. Desať zásad či prikázaní, ktoré by nás mali viesť k šťastnému spôsobu života nachádzame aj v ďalších vyznaniach. Viete, že existuje napr. aj Venušiných desatoro či Saturských desatoro?

Desatoro podľa knihy Exodus
(podľa ekumenického vydania)

1. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! 
2. Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia, ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania.
2. Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha!
3. Pamätaj na deň sobotného odpočinku, že ho máš svätiť! Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. Siedmy deň je sobotný odpočinok pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Veď Hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sobotného odpočinku a posvätil ho.
4. Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh!
5. Nezabiješ!
6. Nescudzoložíš!
7. Nepokradneš!
8. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.
10. Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi; ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!

VENUŠINO DESATORO

1. Tvojím právom a záväzkom je láska, ktorá je darom od Boha.
2. Cti každú lásku a všeky jej tvary. 
3. Miluj – teda modli sa, lebo láska je modlitbou.
4. Stúpaj k vrcholu života; čím vyššia láska, tím životnejšia.
5. Neodporuj láske, lebo by si odporoval Večnému Zákonu.
6. Never v stálosť lásky, lebo ona je premenlivá ako život.
7. Účelom lásky je tvoriť; ploď potomky a užitočné diela.
8. Miluj všetko, čo je dobré a krásne.
9. Chráň umenie i ľudstvo.
10. Cti sebe samého, lebo si Dielom Božím a v Jeho rukách sa navrátíš.

SATURNSKÉ DESATORO

1. Nebeské pravdy so zemskými zákonmi zlučovať budeš.
2. Dobrým dielom zem oplodníš a ctiť si budeš zákony prírody.
3. Čo nebesiam si vzal, v život a lásku na zemi premeníš.
4. So sebe rovnými sa spojíš.
5. Nebudeš váhať zničiť, alebo skryť svoje dielo, ak by ohrozovalo vládu času.
6. Osud vracia v čase všetko, čo obdržal; jsi však poviný brániť sa jeho ranám 
do posledných síl.
7. Ak si bol neuznaný, odíť v čas.
8. Ak si slabý k tvoreniu, premieňaj čas v nesmrteľné zlato dobra a ono ťa ožiari. 
9. Čas uplynulý v nečinnosti je stratený; vzývaj čas životnou prácou, 
pretože pracovať je modliť se k času.
10. Skončený čas je pozemskou smrťou; 
neodporuj smrti, keď koniec tvojho času nadišiel.

foto: zdroj – pixabay

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *